Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit toestel geniet een dubbele waarborg waaronder een commerciële waarborg die J JVCKENWOOD EUROPE B.V. - Benelux Branch, Leuvensesteenweg 250A, 1800 Vilvoorde, u in de hierna vermelde voorwaarden toekent, en een wettelijke waarborg waarvan de toekenningsvoorwaarden vervolgens
worden medegedeeld.


COMMERCIËLE WAARBORG
JVCKENWOOD EUROPE B.V. - Benelux Branch waarborgt dit toestel voor wat betreft gebreken in materialen en onderdelen, en fabricagefouten voor een periode van TWEE jaar na de datum van aankoop. Indien zich een defect voordoet tijdens de waarborgperiode, zal JVCKENWOOD EUROPE B.V. - Benelux Branch het toestel onder de hierna vermelde voorwaarden terug geschikt maken voor het gebruik waarvoor het onder normale omstandigheden is bestemd, zonder hiervoor de kosten van arbeid of onderdelen aan te rekenen.


Voorwaarden
De waarborg is enkel geldig indien het toestel in België is aangekocht, het garantiedocument volledig is ingevuld door de verdeler en vergezeld
wordt van het aankoopbewijs met vermelding van model en aankoopdatum.
De risico’s verbonden aan het transport, evenals de verpakkingsonkosten voor toestellen die zonder noodzakelijke verpakking terugkomen, zijn ten laste van de eigenaar van het toestel.
Indien de koper een gebrek aan overeenstemming vaststeld, is hij verplicht om de verdeler hiervan binnen de twee maanden na de vaststelling op de hoogte te brengen. Vanaf de zevende maand na aankoop van het toestel, moet het bewijs van gebrek aan overeenstemming geleverd worden door de koper. Elke aanspraak op waarborg moet bij de dealer gebeuren waar het toestel werd aangekocht. JVCKENWOOD EUROPE B.V. - Benelux Branch kan eventueel een erkend service centrum of een andere verdeler aanwijzen.


De waarborg is niet van toepassing:
Bij schade of defect veroorzaakt door verkeerd gebruik, een foutieve installatie, een ongeautoriseerde wijziging of een nalatigheid.
Bij schade veroorzaakt door een ongeval, een schok, een brand, een explosie, een foutieve voedingsspanning, elk ander extern element
(bliksem, water, zand, condensatie...) of van eender welke andere oorzaak niet toe te schrijven aan JVCKENWOOD Belgium.
Indien het toestel gebruikt wordt in een omgeving nadelig voor zijn normale werking.
Indien het toestel gebruikt wordt voor commerciële, professionele of collectieve doeleinden.
Voor het verlies van gegevens ten gevolge van een probleem met de harddisk of enig ander opname medium.
In geval van onderhoud voortvloeiend uit het gebruik of een normale slijtage van het toestel.
Voor toestellen waarvan het serienummer onleesbaar, verwijderd of gewijzigd is.
Op toebehoren en onderdelen onderhevig aan slijtage (batterij, hoofdtelefoon, kabel, draagtas, cassette, geheugenkaart, lampen ...)

WETTELIJKE WAARBORG
De hiervoor vermelde commerciële garantie doet geen afbreuk aan het recht van de koper om zich te beroepen op de wettelijke garantie voorzien in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, dewelke het Burgerlijk Wetboek aanvult.

Waarschuwing : De garantie is enkel geldig indien de gegevens volledig zijn ingevuld en het aankoopbewijs met vermelding van model en aankoopdatum kunnen worden voorgelegd.

 

JVCKENWOOD EUROPE B.V. - Benelux Branch
Leuvensesteenweg 250 A, 1800 Vilvoorde
Tel: (02) 757 9060 Fax: (02) 757 9140
E-mail: service@be.jvckenwood.com - Website: www.jvc.be